: : یادداشتهای انقلاب : :

… سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی …

سانسور اینترنتی و موضع اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران

اتحادیه اروپا طی صدور بیانیه ای جمهوری اسلامی ایران را به توقف فوری سانسور اینترنتی و پخش پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای فراخواند و هشدار داد که در این زمینه آماده اقدام علیه رژیم حاکم بر ایران است.

اتحادیه اروپا در مصوبه خود، از دولت ایران خواسته است که فوراً به اقدامات خود در زمینه پخش پارازیت به روی برنامه هایی که از خارج، از طریق ماهواره پخش می شوند و همچنین سانسور اینترنت در داخل کشور خاتمه دهد.

طی یک ماه گذشته، مقابله با سانسور اینترنتی و پخش پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای در ایران، به شکل های مختلف از طرف مقامات کشورهای غربی طرح گردیده است. تا جاییکه وزرای امور خارجه ٢٧ کشور اتحادیه اروپا در بیانیه نشست بروکسل، بر عزم خود برای پایان دادن به پخش پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای که آن را “غیر قابل قبول توصیف کرده اند” تأکید نموده اند.

حق استفاده از اینترنت و شبکه های ماهواره ای بخشی از آزادی قلم و بیان است. تا آنجا که به جمهوری اسلامی بر می گردد، بر کسی پوشیده نیست که رژیم مستبد حاکم بر ایران طی سه دهه گذشته، سانسور و خفقان را در عرصه های مختلف جامعه به عریان ترین شکل ممکن اعمال کرده است. آزادی بیان و قلم، که از راه کارهای ابتدایی روشنگری و اطلاع رسانی در درون جامعه است، همواره مورد تهاجم و سرکوب بی رحمانه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داشته است. بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران جامعه، صرفا به دلیل بیان گوشه ای از حقیقت و یا نوشتن کمترین واقعیتی از وضعیت اسفبار جامعه و ستمی که بر توده های مردم ایران رفته است، دستگیر، شکنجه و در موارد گوناگون به فجیع ترین وضع ممکن ترور شده اند.

ستمی که از بابت سرکوب وحشانه آزادی قلم و بیان طی سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی در جامعه اعمال شده، همواره خود مقدمه ای برای سرکوب وسیع تر توده های مردم ایران بوده است. تا جاییکه تنها در رابطه با مسئله حق آزادی قلم و بیان، تا کنون افراد بی شماری قربانی سیاست های سرکوبگرانه رژیم حاکم بر ایران شده و جان خود را از دست داده اند.

همچنین، پیش از این و در دو دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی، تعداد بیشماری از توده های مردم ایران صرفا به دلیل استفاده از ویدئو مورد اذیت و آزار قرار گرفته و هزینه های بسیار سنگینی را از طرف رژیم جمهوری اسلامی متحمل شدند.

حال این پرسش مطرح است که با وجود همه این واقعیت های دردناک و غیر قابل انکار طی سه دهه گذشته، چرا اتحادیه اروپا در این مقطع زمانی تا این حد نسبت به سانسور اینترنتی و ایجاد پارازیت روی شبکه های ماهواره ای نگران است؟ این نوشتار تلاشی ست مختصر جهت تحلیل و پاسخگویی به این موضوع.

اما پیش از وارد شدن به این بحث لازم است روی این مسئله تاکید شود، مستثنی از اینکه کشورهای غربی با چه انگیزه ای تصمیم به مقابله با سانسور و پخش پارازیت روی شبکه های ماهواره در ایران گرفته اند، این حق مسلم توده های مردم ایران است که از همه امکانات اطلاع رسانی، از حق آزادی بیان و قلم گرفته تا استفاده از اینترنت و شبکه های ماهواره ای در وسیع ترین شکل ممکن بهره مند باشند. حال باز گردیم به پاسخ چرایی اقدام اتحادیه اروپا در وضعیت کنونی.

شرایط جامعه و روند حرکت های اعتراضی توده های مردم ایران طی ٩ ماه گذشته وارد مرحله نوینی شده است. خیزش انقلابی جوانان و توده های وسیع مردم ایران، از فردای انتخابات ٢٢ خرداد تا کنون، چالش های بسیار جدی را علیه نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.

اعتراضات خیابانی و حضور قهرمانانه مردم در عرصه های مختلف مبارزه، تاثیرات عینی خود را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه های بین المللی روی تمام نیروهای درگیر علیه ارتجاع حاکم بر ایران گذاشته است.

مسلما هرچه این جنبش فراگیرتر شود، هرچه خیزش انقلابی توده های مردم ایران در مقابله با دیکتاتوری حاکم بر ایران، در مسیر رادیکال تری قرار گیرد، هرچه نظام مذهبی و سرمایه داری جمهوری اسلامی به مرحله فروپاشی نهایی نزدیک تر شود، اتحادیه اروپا و بورژوازی جهانی نیز به همان نسبت سیاست های تازه تری را علیه جمهوری اسلامی اتخاذ خواهند کرد.

در وضعیت موجود، همه چیز گویای یک تغییر و تحول در جامعه ایران است. از یک طرف توده های وسیع مردم ایران، جهت براندازی جمهوری اسلامی وارد میدان نبرد شده اند، از طرف دیگر بورژوازی جهانی نیز خود را جهت تاثیرگذاری بر روی این جنبش و سهیم شدن در تغییر و تحولات آتی ایران آماده می کند.

در وضعیت موجود و در شرایطی که توده ها در عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی حضوری آشکار و علنی دارند، مشخص ترین برنامه ریزی بورژوازی جهانی، به کنترل در آوردن جنبش انقلابی مردم ایران است. عدم کنترل این جنبش و خارج شدن آن از مدار نیروهای بوژوازی جهانی، نخستین نگرانی سرمایه داری بین المللی نسبت به روند مبارزات توده های مردم ایران و تحولات آتی آن است.

رسانه های ماهواره ای کشورهای اروپایی و آمریکایی یکی از ابزارهای اصلی تاثیر گذاری روی افکار توده ها و تغییر و تحولات جاری ایران هستند. این رسانه ها، به رغم اینکه در ظاهر وسیله ای برای افشای جمهوری اسلامی و رساندن صدای اعتراض مردم ایران به اقصی نقاط جهان هستند، اما نخستین و مهمترین هدف این رسانه های ماهواره ای، تاثیر گذاری و آلترناتیوسازی بورژوازی جهانی جهت کشاندن مبارزات توده های مردم ایران به مسیر دلخواه سرمایه داری جهانی است.

مسلما هرچه حضور مبارزاتی توده های مردم ایران شکل گسترده تر و آشکارتری به خود گیرد، به همان نسبت نقش رسانه های ماهواره ای کشورهای اروپایی و آمریکای در مسیر آلترناتیو سازی بورژوایی و تاثیر گذاری روی مسیر اعتراضی توده های مردم ایران بیش از پیش برجسته تر خواهد شد.

خیزش انقلابی توده های مردم ایران طی یک سال گذشته، رژیم حاکم بر ایران را در مسیر فرو پاشی کشانده است. شکل گیری وضعیت موجود، نبرد و کشاکشی را در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

توده ها و مبارزات سرنوشت سازشان، مرکز ثقل هر گونه تغییر و تحول اساسی در ایران است. لذا، جایگاه مبارزاتی توده های مردم ایران و به طور اخص جایگاه مبارزاتی طبقه کارگر ایران، میدان اصلی نبرد جهت دست یابی به هر گونه تغییر و تحول بنیادی در درون جامعه است.

توده های وسیع مردم ایران و نیروهای مدافع یک انقلاب اجتماعی از یک طرف، جمهوری اسلامی همراه با نیروهای سرکوبگراش از طرف دیگر و  بورژوازی جهانی همراه با همه عوامل تبلیغاتی اش، طرفین درگیر این معادله سه وجهی تغییر و تحول در درون ایران هستند.

جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا در مقابل انقلاب و مبارزات توده های مردم ایران ایستاده است. اتحادیه اروپا، آمریکا و در یک کلام بورژوازی جهانی به رغم مخالفت های شان با جمهوری اسلامی، پیش از اینکه مسئله شان سرنگونی رژیم مذهبی حاکم بر ایران باشد، پیش از اینکه نگران سرنوشت توده های مردم ایران باشند، بر اساس خصلت طبقاتی و منافع جهانی شان، جهت کشاندن مبارزات توده های مردم ایران به مسیر دلخواه خود تلاش می کنند. آنچه برای اتحادیه اروپا و بورژوازی جهانی در صدر برنامه هایشان قرار دارد، حفظ نظم موجود و سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران است.

توده های مردم ایران، جنبش های اجتماعی، طبقه کارگر و همه نیروهای مدافع انقلاب، نه تنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، بلکه خواهان برچیده شدن تمام بنیان های کهنه و پوسیده نظم موجود نیز هستند. توده های مردم ایران در پس سرنگونی جمهوری اسلامی، خواهان دست یابی و استقرار نظامی هستند که خود حاکم بر سرنوشت شان باشند. خواهان استقرار نظمی نوین که  آزادی و برابری را در جامعه نهادینه سازد و پاسخ گویی به تمام مطالبات کارگران و توده های زحمتکش جامعه، جز فوری ترین وظایف حاکمیت جدید باشد. لذا، هریک از طرفین این معادله سه وجهی، برای تحقق اهداف معین شان در این کشاکش و میدان نبرد حضور دارند.

جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از انقلاب توده ها، برای متوقف ساختن مبارزات سرنوشت ساز مردم ایران، با تمام ارگان های سرکوب وارد میدان شده است. جمهوری اسلامی برای استمرار حاکمیت ارتجاعی اش، علاوه بر بکارگیری تمام ابزارهای عریان سرکوب، از طریق سانسور اینترنتی و پخش پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای، در صدد مسدود کردن راه های اطلاع رسانی به جامعه و توده های وسیع مردم ایران است. اما، به رغم این همه سرکوب و سانسور، از آنجاییکه واقعیت های عینی جامعه و ضرورت تحقق یک انقلاب اجتماعی خارج از اراده و تصمیم  این فرد یا آن سیستم است، مبارزات توده های مردم ایران در مسیر تکاملی خود همچنان پیش می رود. هنگامی که پوسیدگی نظم کهنه به منتها درجه خود رسیده باشد، هنگامی که توده ها در پی مبارزات علنی و آشکار خود برای تعیین و تکلیف نهایی با نظم موجود بپا خاسته اند، تغییر و تحول و ضرورت تحقق یک انقلاب اجتماعی، نیاز مبرم و تاریخی آن جامعه است.

در چنین وضعیتی که تحقق یک انقلاب اجتماعی در دستور کار مبارزات توده های مردم ایران است، پر واضح است که نیروهای بورژوازی جهانی نیز، نسبت به تغییر و تحولات آتی جامعه ایران از خود واکنش نشان دهند. شبکه های گسترده اینترنتی و  ماهواره ای، از جمله ابزارهایی هستند که از کاربرد دوگانه برخوردارند. این ابزارهای اطلاع رسانی، به همان اندازه که می توانند وسیله ای برای روشنگری و اطلاع رسانی توده های مردم باشند، به همان نسبت و حتا بیشتر از آن، مروج ایده ها و آلترناتیوهای بورژوازی جهانی در ذهنیت توده های مردم نیز هستند. لذا، در روند کنونی مبارزات توده های مردم ایران، نگرانی اتحادیه اروپا، آمریکا و سرمایه داری جهانی، پیش از آنکه ریشه در ماهیت ایجاد سانسور اینترنتی و پخش پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای داشته باشد، ریشه در خارج شدن بورژوازی جهانی از مسیر تاثیر گذاری مستقیم این نیروها بر روی مبارزات توده های مردم ایران دارد. و طبیعتا به همان اندازه که تاثیر نیروهای بورژوازی روی مبارزات توده های مردم ایران کم رنگ تر گردد، بر نگرانی بورژوازی جهانی نیز افزوده تر خواهد شد. آنها بیشتر نگران جایگزین شدن آلترناتیوهای انقلابی و تاثیر این آلترناتیوها بر روی توده های مردم ایران هستند تا نگران سانسور و عدم اطلاع رسانی به مردم.

در بیانیه کشورهای اتحادیه اروپا، همچنین تلویحاً به ممنوعیت صدور لوازم فنی پخش پارازیت به دولت جمهوری اسلامی اشاره  شده است.

اما چه کسی است که نداند همین کشورهای تصویب کننده بیانیه فوق، خودشان  از جمله کشورهای صادر کننده پیشرفته ترین لوازم پخش پارازیت به جمهوری اسلامی بوده و هستند. ابزارهای پیشرفته ای که هم اکنون جمهوری اسلامی را قادر ساخته تا با پخش پارازیت های بسیار قوی، روی هفتاد رسانه ی ماهواره ای کشورهای اروپایی و آمریکایی اختلال ایجاد کند.

در آن زمان که توده های وسیع مردم ایران، به مبارزه علنی و آشکار علیه جمهوری اسلامی روی نیاورده بودند، در آن زمان که انقلاب هنوز در دستور کار توده های مردم ایران قرار نداشت، در آن زمان که بورژوازی جهانی نگران سرنگونی جمهوری اسلامی نبود، نه تنها یک اقدام جدی از طرف کشورهای اتحادیه اروپا علیه سانسور اینترنتی و پخش پارازیت روی شبکه های ماهواره ای صورت نگرفت بلکه، زیمنس و نوکیا، از جمله شرکت های بزرگ اروپایی بوده اند که این ابزارهای پیشرفته پخش پارازیت را به جمهوری اسلامی صادر کرده اند. تا جاییکه کمترین عوارض ناشی از پخش این پارازیت ها، ایجاد اختلال روانی بر روی انسان و سقط جنین زنان باردار است. که تا کنون تعداد زیادی از مردم ایران و زنان جامعه به این عوارض دچار گشته اند.

فراموش نکنیم که چگونه همین رسانه های سرمایه داری جهانی در مقطع انقلاب ۵٧، هنگامی که سقوط رژیم پهلوی را قطعی دیدند، خمینی را به عرش اعلاء بردند، تصویرش را در ماه نشاندند و طی مدت کمتر از چند ماه، خمینی را به عنوان آلترناتیو بی بدیل انقلاب در ذهنیت جامعه نشاندند. و بدین وسیله انقلاب بزرگ توده های مردم ایران را از درون تهی و به شکست کشاندند

http://96.0.240.131/?p=12767

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: